Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:00:28

Uchwała nr 9

Uchwała nr 9 w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów

Na podstawie art. 31 pkt.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42) uchwala się następujące

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO ARCHITEKTÓW

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

§1
Krajowa Izba Architektów i okręgowe izby architektów prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na zasadzie samofinansowania działalności wpływami ze składek i innych źródeł w granicach obowiązujących przepisów oraz zasad gospodarki finansowej samorządu uchwalonych przez Zjazd Izby Architektów.

§2
Krajowa Rada Izby Architektów i okręgowe rady Izby Architektów prowadzą finansową działalność statutową na podstawie budżetu - planów wpływów i wydatków uchwalonych przez właściwe Zjazdy oraz mogą prowadzić działalność gospodarczą, rozliczaną rachunkiem wyników, których zyski mogą zasilać, po stronie wpływów, budżet działalności statutowej.

§3
Krajowa Rada Izby Architektów sprawuje nadzór nad działalnością finansową izb okręgowych oraz ustala zasady obiegu informacji finansowo-gospodarczej w ramach samorządu.

§4
W sprawach majątkowych izby architektów reprezentują:

  1. Krajową Radę Izby Architektów - dwaj członkowie Prezydium Krajowej Rady w tym Prezes lub wiceprezes bądź członek Prezydium Krajowej Rady działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie uchwały Prezydium przez Prezesa bądź wiceprezesa i skarbnika Krajowej Rady Izby Architektów.
  2. okręgową izbę architektów - dwaj członkowie prezydium rady okręgowej izby architektów w tym przewodniczący bądź zastępca przewodniczącego bądź członek prezydium działający łącznie z pełnomocnikiem, ustanowionym na podstawie uchwały prezydium przez Przewodniczącego bądź zastępcę Przewodniczącego i skarbnika rady okręgowej izby architektów.

§5
Organy samorządu zawodowego architektów przy określeniu zasad gospodarki finansowej i rachunkowości stosują odpowiednie przepisy dotyczące stowarzyszeń.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Rozdział 1. Gospodarka finansowa

§6
Podstawą gospodarki finansowej są roczne budżety opracowane w formie planów wpływów i wydatków (plany finansowe).

§7
Określone w budżecie wpływy i wydatki ujmowane są w układzie rodzajowym, zgodnie z obowiązującym planem kont.

§8
Przy opracowaniu budżetu obowiązuje zasada, że planowane wydatki nie mogą przewyższać sumy przewidywanych wpływów.

§9
Przekroczenie planowanych wydatków może mieć miejsce pod warunkiem pozyskania ponadplanowych wpływów bądź oszczędności.

§10
Krajowa Rada i okręgowe rady gromadzą środki finansowe na rachunkach bankowych.

§11
Środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych dysponują:

  1. wKrajowej Radzie: dwaj członkowie Prezydium Krajowej Rady w tym Prezes lub wiceprezes bądź członek Prezydium Krajowej Rady działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie uchwały Prezydium przez Prezesa bądź wiceprezesa i skarbnika Krajowej Rady Izby Architektów.
  2. w okręgowych radach: dwaj członkowie prezydium rady okręgowej izby architektów w tym przewodniczący bądź zastępca przewodniczącego bądź członek prezydium działający łącznie z pełnomocnikiem, ustanowionym na podstawie uchwały prezydium przez Przewodniczącego bądź zastępcę przewodniczącego i skarbnika rady okręgowej izby architektów.

§12
Wydawanie dyspozycji finansowych wymaga współdziałania dwóch osób wymienionych w §4.

§13
Za gospodarkę finansową Krajowej Rady i okręgowych rad odpowiedzialność ponoszą odpowiednio: Prezes Izby Krajowej i skarbnik Izby Krajowej, przewodniczący i skarbnicy okręgowych izb.

§14
Wykonanie budżetu i przestrzeganie zasad gospodarki finansowej kontrolują właściwe komisje rewizyjne.

Rozdział 2. Rachunkowość.

§15
Krajowa Rada i okręgowe rady prowadzą rachunkowość zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§16
Zapisy w księgach rachunkowych winny być dokonywane według zasad określonych w obowiązującym planie kont.

§17
Dowody księgowe dokumentujące powstanie kosztów lub zobowiązań podlegają sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzeniu.


§18
Nie wymagają sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wydatki dokonywane w ramach ryczałtów dla architektów pełniących funkcje w organach samorządu zawodowego architektów, przyznawanych na podstawie właściwych uchwał.

§19
Sprawdzenia dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym dokonują główni księgowi i skarbnicy, a pod względem merytorycznym właściwy członek prezydium Krajowej Rady bądź okręgowej rady.

§20
Zatwierdzenia dokumentów do wypłaty dokonują osoby wymienione w §4.

Rozdział 3. Sprawozdawczość.

§21
Krajowa Rada i okręgowe rady sporządzają sprawozdania finansowe według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

§22
Okręgowe rady przekazują Krajowej Radzie:

  1. budżety na każdy rok w terminie 14 dni od ich uchwalenia przez zjazd okręgowej izby architektów,
  2. rozliczenie składek członkowskich (należnych i uzyskanych) za okres I półrocza każdego roku w terminie do dnia 31 lipca danego roku, a za okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po okresie sprawozdawczym.

§23
Krajowa Rada i okręgowe rady sporządzają sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Statystycznego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§26
W sprawach gospodarki finansowej Izby Architektów nie uregulowanych uchwałą Zjazdu Izby Architektów, stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące stowarzyszeń.

§27
Traci moc Uchwała Nr 29 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Izby Architektów.

§28
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu