Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 13:58:24

Uchwała nr 8

Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału

Na podstawie art.31 pkt.7 ustawy z dnia 15 grudnia 2001r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. nr5 poz.42 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się opłatę za wpis na listę członków izby - w wysokości dwukrotnej miesięcznej składki członkowskiej.

§2
Opłaty wnosi się na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby architektów.

§3

  1. 10% wpływów z tytuły opłat przewidzianych w §1 podlega przekazaniu na rzecz Krajowej Izby Architektów.
  2. Należności, o których mowa wyżej w ust.1 rady okręgowych izb architektów przekazują przelewem na rachunek bankowy Krajowej Rady Izby Architektów do 15-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc, w którym nastąpił wpływ z tego tytułu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu