Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 13:50:18

Uchwała nr 7

Uchwała nr 07 w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów

Uchylona Uchwałą nr 4 II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 27 listopada 2010 r. przy § 2 Uchwały nr 7 NKZIA ws wysokości składki w samorządzie zawodowym architektów z dnia 24 listopada 2002 r.

Na podstawie art.31 pkt.7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

 1. Składka członkowska w samorządzie zawodowym architektów jest obowiązkiem organizacyjnym członka samorządu i jego cywilnoprawnym zobowiązaniem wobec korporacji.
 2. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest uchwałą Krajowy Zjazd Izby Architektów.

§2

 1. Ustala się składkę dwuelementową, w tym: stałą składkę w wysokości 50 zł miesięcznie oraz składkę ruchomą. Wysokość składki ruchomej oraz termin rozpoczęcia jej pobierania określi Krajowy Zjazd Izby.
 2. Składka określona w art. 1 ust. 2 obowiązuje od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

§3
Rady okręgowych izb architektów przekazują co miesiąc, na rzecz Krajowej Izby Architektów, procentową część składki określoną w załączniku do niniejszej Uchwały, naliczając ją z uwzględnieniem liczby architektów wpisanych na listę członków Izby.

§4
Odpis okręgowych izb architektów na rzecz Krajowej Izby Architektów, o którym mowa w § 3, naliczany jest od rzeczywistych wpływów z tytułu składek.

§5
Należności z tytułu części składki na rzecz Krajowej Izby Architektów uiszcza się najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§6

 1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po dacie uzyskania wpisu na listę architektów, a jeżeli wpis nastąpił pierwszego dnia miesiąca- od tego miesiąca.
 2. Obowiązek płacenia składki członkowskiej wygasa z końcem miesiąca, w którym ustaje przynależność do samorządu.
 3. Zawieszenie w prawach członka izby nie zwalnia z obowiązku opłacania składki członkowskiej i nie wpływa na jej wysokość.
 4. Rady izb okręgowych obowiązane są prowadzić ewidencję opłacania składek członkowskich oraz dochodzić we właściwym trybie zapłaty składek.

§7

 1. Rada okręgowej izby architektów może, na wniosek członka izby, odroczyć pobieranie składki na okres zawieszenia.
 2. Zaległe należności podlegają umorzeniu z urzędu w przypadku skreślenia z listy z powodu śmierci członka.
 3. Decyzja rady okręgowej izby architektów w przedmiocie odroczenia należności z tytułu składki jest ostateczna.

§8
Uchwały nr 27 i 28 I Krajowego Zjazdu Architektów tracą moc.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu

Załącznik do uchwały nr 7 NKZIA

Tabela odpisów części składek członkowskich dokonywanych przez okręgowe izby architektów na rzecz Krajowej Izby Architektów, Ustalenia tabeli stanowią podstawę dla Krajowej Rady Izby Architektów do opracowania projektu budżetu Izby na rok 2003.

Podział izb okręgowych wg ilości członków Łączna ilość członków w Izbach okręgowych wynikająca z podziału w kolumnie 1 Składka roczna 12 m-cy x 50 zł Łączna wpłata składek do OIA (kol. 2 x kol.3) Procentowy odpis składki na rzecz Krajowej Izby Łączna wpłata izb okręgowych na rzecz Krajowej Izby
1 2 3 4 5 6
do 250 1148 600 688 800 10 % 68 880
od 251 do 500 1164 600 698 400 15 % 104 760
od 501 do 750 668 600 400 800 20 % 80 160
od 751 do 1000 2483 600 1 489 800 25 % 372 450
powyżej 1000 1331 600 798 600 30 % 239 580
Razem 6794 x 4 076 400 x 869 830
      100 %   21,24 %

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu