Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 13:31:02

Uchwała nr 6

Uchwała nr 6 o zmianie Uchwały nr 9 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Na podstawie art.31 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. Nr 5, poz.42 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
W Uchwale Nr 9 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie w sprawie Regulaminu okręgowego zjazdu izby architektów wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 5 ust. 3 dotychczasowa treść, po słowie "określa" otrzymuje brzmienie:
  "...uchwała okręgowej rady izby, zgodnie z regulaminem wyborów".
 2. w §9 ust.3 wyraz "prezes" zastępuje się wyrazem "przewodniczący".
 3. w § 10:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego zjazdu."
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych członków Prezydium."
  3. w ust. 3 zd. 2 wyraz "Uchwała" zastępuje się wyrazem "decyzja", a po tym zdaniu dopisuje zdanie w brzmieniu:
   "Po jej podjęciu Zjazd wybiera doraźną do tej czynności komisję skrutacyjną i w miarę potrzeby komisję wyborczą."
 4. w §14 ust. 2 punkt 4 wyraz "zrządzeń" zastępuje się wyrazem "zarządzeń".
 5. w § 11 ust. 1:
  1. w pkt. 1) wyraz "prezesa" zastępuje się wyrazem "przewodniczącego"
  2. pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
   "3) wybór przewodniczącego i pozostałych członków prezydium;"
 6. w § 12 ust. 2 wyrazy "§ 4 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie" skreśla się.
 7. w § 15 ust. 2 wyrazy "i wydanych uprawnionym delegatom przez komisję mandatową" skreśla się.
 8. § 16 otrzymuje brzmienie:
  "Podczas zjazdu mogą być wybierani tylko członkowie okręgowej izby obecni na zjeździe."
 9. w § 17 ust. 3 wyraz "będzie" zastępuje się wyrazami "może być".
 10. w § 18:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Zjazd wybiera spośród delegatów, w głosowaniu jawnym, następujące komisje, składające się co najmniej z 3 osób:
   1)komisję mandatową,
   2)komisję wyborczą,
   3)komisję uchwał i wniosków,(w przypadku potrzeby)
   4)komisję skrutacyjną."
  2. w ust. 4 wyraz "każdorazowo" skreśla się.
  3. w ust. 6 wyrazy "wg wzorów załączonych do niniejszego regulaminu" skreśla się.
 11. § 20 otrzymuje brzmienie: "Komisja wyborcza zjazdu przygotowuje i przedstawia zjazdowi kandydatury do władz okręgowej izby".
 12. w § 22 ust. 5 wyraz "zalakowany" zastępuje się wyrazem "zamkniętym".
 13. w § 24 wyrazy "Wybory okręgowego zjazdu" zastępuje się wyrazem "wyborów".
 14. w § 28 skreśla się załączniki do regulaminu.

§ 2
Jednolity tekst Regulaminu ogłosi Krajowa Rada Izby Architektów w terminie do 31 grudnia 2002 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu