Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 13:28:58

Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 o zmianie Uchwały nr 3 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Na podstawie art.31 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm) uchwala się co następuje:

§1
W Uchwale Nr 3 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie w sprawie Regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:
  2. "Liczebność obwodu nie może być większa niż 200 osób."
  3. w § 3 ust. 1 punkty 4) i 5) skreśla się.
  4. w § 7 ustęp 8. skreśla się.
  5. w § 21 ust. 3 wyraz "Głównego" zastępuje się wyrazem "Krajowego".
  6. § 22 skreśla się.
  7. dotychczasowy § 23 otrzymuje oznaczenie 22.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu