Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.04.2014 | Aktualizacja: 08.05.2018, 11:20:17

Archilegis

Archilegis #47

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) >>>
 • Przewodnik RODO dla małych i średnich przedsiębiorców wydany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii autorstwa P. Litwińskiego >>>

Archilegis #46

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 >>>
 • Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017 r. (wersja czerwono-niebieska – uzupełniona) >>>

Archilegis #45

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285); >>>
 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji oraz przepisami przejściowymi (wersja czerwono-niebieska).  >>>

Archilegis #44

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 27 listopada 2017 r., poz. 2175) >>> 

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 28 listopada 2017 r., poz. 2187) >>> 

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2187/1

Archilegis#43

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., z jednym wyjątkiem – stanowisk postojowych w garażu. W tym przypadku vacatio legis ustalono na 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowelizacja dotyczy tak istotnych obszarów jak m.in. sytuowanie obiektów, wymagania dotyczące stanowisk postojowych, powierzchni użytkowej mieszkania czy aneksu kuchennego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie >>>
 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji (wersja czerwono-niebieska) >>>
 • Prezentację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą zmian wprowadzonych w rozporządzeniu >>>

Archilegis#42

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r., poz. 1529) >>>

 • Informacja o polskiej normie pn. Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne >>>

Archilegis#41

 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1595) >>>

 • Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji >>>

Archilegis#40

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, Dz. U. z 6 lipca 2017 r., poz. 1332 >>>

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, Dz. U. z 4 lipca 2017 r., poz. 1320 >>>

Archilegis#39

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265) >>>

29 czerwca weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zastąpiło akt z 14 października 2015 r.

Rozporządzeniem tym wprowadzono kilka zmian:

 • Rozporządzenie wraz z załącznikiem dotyczą nie tylko zabytków wpisanych do rejestru zabytków, ale również tych, wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa.
 • We wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego nie trzeba umieszczać danych osobowych osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór inwestorski albo oświadczenia, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że roboty budowlane nie będą prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu. 
 • Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku może określać warunki polegające na obowiązku podjęcia działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
 • W pozwoleniu na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych obligatoryjne jest wskazanie terminu ich usunięcia z zabytku. 
 • W dokumentacji prac prowadzonych przy zabytkach wskazać należy dodatkowo dane osoby lub jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację oraz właściciela lub posiadacza zabytku. 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 22 czerwca br. stosuje się przepisy nowego rozporządzenia.

Archilegis#38

 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074) >>>
 • Tekst jednolity Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) >>>
 • Tekst jednolity Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) >>>

Archilegis#37

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) >>>
 • Broszura Ministerstwa Rozwoju dotyczącą nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego >>>

Archilegis#36

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249) >>>

  Zgodnie z przyjętymi zmianami od nowego roku nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

  Rada gminy może w drodze uchwały określić odmienny zakres wyłączeń od wymogu uzyskania zezwolenia w oparciu o kryteria takie jak np. gatunek drzewa lub krzewu, jego wiek, obwód pnia, cel usunięcia, cechy nieruchomości. Nie trzeba zezwolenia na wycinkę drzew o większym obwodzie pnia niż obwód określony w przepisach dotychczas obowiązujących.

  Nowelizacja umożliwia gminom określanie w drodze uchwały stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie mogą przekroczyć one odpowiednio 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.

  Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  Do postępowań w sprawach dotyczących usunięcia drzew lub krzewów wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.

  Do postępowań w sprawach kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów dotychczasowych byłaby względniejsza.

Archilegis#35

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255) >>>
  (Celem ma być przede wszystkim uproszczenie procedury związanej z realizacją obiektów budowlanych.) 

 • tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z naniesionymi poprawkami wynikającymi z nowelizacji >>>
  Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Aktem tym znowelizowano m.in. ustawę Prawo budowlane. Celem ma być przede wszystkim uproszczenie procedury związanej z realizacją obiektów budowlanych. 

  Szczególną uwagę zwrócić należy na poszerzenie katalogu budów oraz robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

  Zmianie uległ termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Ponadto przed upływem tego terminu organ będzie mógł z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłączy możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawni inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. 

  Zmiany dotyczą również odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. W nowelizacji sprecyzowano zakres nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wskazano również, że nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli spełnia on określone warunki. 

  Ponadto nowelizacja doprecyzowuje postępowanie legalizacyjne w przypadku samowoli budowlanej. 

  Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy nie upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

  W sprawach dotyczących odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz samowoli budowlanej, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się nowe przepisy. 

  Inwestor, który złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, przed upływem terminu, w którym obiekt ten, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, powinien być rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce, w przypadku gdy budowa została rozpoczęta przed dniem wejścia w życie ustawy, może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Archilegis#34

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926) >>>

 • Informację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie obowiązywania znowelizowanych przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie >>>

Archilegis#33

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493) >>>

  Rozporządzenie wprowadza uproszczone wzory wniosków. Dodatkowo we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę uwzględniono miejsce na wpisanie stron postępowania.

  Do wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

  Wraz z wejściem w życie nowego aktu traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. poz. 1146 i 1961).

  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 17 grudnia 2016 r.

Archilegis#32

 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) >>>

  Niniejszy akt prawny stanowi niezwykle obszerną i kompleksową nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych, której celem jest m.in. wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw: Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.). Nowelizacja przewiduje ponadto szereg zmian, które nie wynikają z konieczności wdrożenia ww. dyrektyw. 

  Do najważniejszych zmian przewidzianych nowelizacją należą: zmiana procedur udzielania zamówień publicznych, wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających dokonanie modyfikacji umów o zamówienia publiczne, zmiany dotyczące stosowania pozacenowych kryteriów ofert, rozszerzenie zakresu przypadków (wyłączeń) do których przepisy u. z. p. nie znajdują zastosowania, wprowadzenie możliwości wydawania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych interpretacji przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, które budzą poważne wątpliwości lub których interpretacja wywołuje rozbieżności w orzecznictwie.

  Nowelizacja obowiązuje od 28 lipca 2016 r. z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2) art. 1 pkt 52 lit. a, pkt 85 lit. a tiret szóste i lit. d w zakresie ust. 8–13, pkt 147, pkt 150 lit. b, pkt 151 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 3) art. 1 pkt 94 lit. g w zakresie ust. 7c, który wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • Tekst jednolity (czerwono-niebieski) ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) >>>

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) >>>

  Jest to nowy akt prawny, który zastępuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  Wydanie niniejszego rozporządzenia jest związane z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego ww. dyrektyw unijnych, dotyczących systemu zamówień publicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe rozwiązanie, przyjęte na gruncie niniejszego rozporządzenia tj. przepis § 2 ust. 5, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencyjności, szczególnie w tych postępowaniach, które dotyczą specjalistycznych robót, dostaw lub usług. Niniejszy przepis przewiduje możliwość dopuszczenia przez zamawiającego aby wykaz robót budowlanych odnosił się do okresu dłuższego niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, natomiast w przypadku dostaw lub usług, zamawiający ma prawo dopuścić składanie wykazów, które obejmują dostawy lub usługi wykonane lub wykonywane w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

  Dopuszczenie ponad 3-letniego okresu, w tym n. In. w wykazie doświadczenia zawodowego architekta nastąpiło na skutek interwencji IARP w sprawie błędnego tłumaczenia na język polski Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE.

  Rozporządzenie obowiązuje od 28 lipca 2016 r.

Archilegis#31

 • Tekst ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [Dz. U. z 2016 r., poz. 961].

  Ustawa ma duże znaczenie w wykonywaniu zawodu architekta, z uwagi na fakt, że wprowadza szczegółowe rozwiązania z zakresu odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz mieszkań stanowiących część innych budynków.

  Do najważniejszych rozwiązań wprowadzonych ustawą zaliczyć trzeba:

  • potraktowanie elektrowni wiatrowej jako budowli, do której mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane (w miejsce dotychczasowego podziału na część budowlaną - maszt, oraz urządzenie techniczne - wirnik);
  • konieczność zachowania minimalnej odległości od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz mieszkań stanowiących część innych budynków, wynoszącej 10-krotną wysokość elektrowni wiatrowej. Odległość ta wymagana będzie w relacji do terenów ochrony przyrody;
  • możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowej wyłącznie w oparciu o zapisy MPZP.

  Ustawa wchodzi w życie 16 lipca 2016 r.

Archilegis#30

 • Tekst ujednolicony ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2016 r., poz. 778].

  4 czerwca 2016 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obejmuje on zmiany wprowadzone w 2015 r. Warto przypomnieć, że w 2015 r. ustawę zmieniano 9-krotnie. Opublikowano je w Dziennikach Ustaw 2015 r. pod pozycjami nr 22, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890. Warto zwrócić uwagę na objęcie tekstem jednolitym szczególnie dużych zmian w ustawie wprowadzonych ustawą o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777) oraz o związkach metropolitalnych (Dz. U. 2015.1890).

  Załączony jednolity tekst nie zawiera najnowszej zmiany obowiązującej od 2 lipca 2016, wynikającej z ustawy o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016.904). Zmiany zawarte zostały w art. 40 ustawy, w brzmieniu:

  Art. 40. W ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 50:

  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:?„1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2a.”,

  b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:?„2c. Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, o której mowa w ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa albo ochroną granicy państwowej.”;

 2. w art. 61 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:?„2a. Przepisów ust. 1 pkt 1–4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w przypadkach uzasadnionych po- trzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej.”.

Archilegis#29

Archillegis#28

Archilegis#27

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 listopada 2015 r.

Zmiana przewidziana rozporządzeniem obowiązuje od 4 grudnia 2015 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 grudnia 2015 r.

ArchiLegis #26 | 26 listopada 2015 r.

ArchiLegis #25 | 29 października 2015 r.

ArchiLegis #24 | 28 września 2015 r.

ArchiLegis #23 | 20 sierpnia 2015 r.

ArchiLegis #22 | 24 czerwca 2015 r.

Archilegis #21

 • ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2015r., poz. 443]

Archilegis#20

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 246);
 • Rozporządzenie obowiązuje od 9 marca 2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport (Dz. U. z 2015 r., poz. 271); Rozporządzenie obowiązuje od 13 marca 2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 383); Rozporządzenie obowiązuje od 20 marca 2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376); Rozporządzenie obowiązuje od 18 kwietnia 2015 r.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 528); Ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2015 r.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r., poz. 478); Ustawa weszła w życie 4 maja 2015 r.

Archilegis # 19 z 4 marca 2015 r.

Zawiera:

Archilegis # 18 z 4 listopada 2014 r.

Zawiera:

Archilegis # 17 z 20 października 2014 r.

Zawiera:

Archilegis # 16 z 15 września 2014 r.

Zawiera:

Archilegis # 15 ERRATA

Archilegis # 15 z 18 sierpnia 2014 r.

Zawiera ujednolicone materiały odnoszące się do następujących aktów prawnych:

Archilegis # 14 z 8 lipca 2014 r.

Zawiera ujednolicone materiały odnoszące się do następujących aktów prawnych:

Archilegis # 13 z 17 kwietnia 2014r.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013r.
 2. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 16 kwietnia 2014r.
 3. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Archilegis # 12 z 19 lutego 2014r.

 1. Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 stycznia 2014r.
 2. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 grudnia 2013r.

Archilegis # 11 z 4 grudnia 2013r.

 1. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1238) wprowadzająca zmiany w:
  1. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  2. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  - teksty ujednolicone w/w ustaw w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 listopada 2014r.

 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Archilegis # 10 z 6 listopada 2013r.

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - tekst ujednolicony ustawy w  brzmieniu obowiązującym od dnia 11 września 2013r.
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych - obowiązuje do dnia 7 września 2015 r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony środowiska.

Archilegis # 9 z 22 października 2013r.
Stanowisko przyjęte na Konwencie w Kazimierzu Dolnym, 19.10.2013r.
według logiki „budowanie dobra” to coś więcej niż niszczenie zła. Budowanie dobra to przywracanie harmonii w relacjach miedzy ludźmi, w otaczającej nas przestrzeni, także tej zawodowej. Na ostatnim Konwencie Przewodniczących Okręgowych Izb Architektów, 19 października 2013 roku w Kazimierzu nad Wisłą – w miejscu magicznym nie tylko dla architektów i dla architektury – zajęliśmy się naszymi relacjami z kolegami inżynierami i Izbą Inżynierów Budownictwa w świetle ich ostatniego dezyderatu o jednej izbie budowlanej.
Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem przyjętym na tym Konwencie.

Archilegis # 8 z 15 października 2013r.

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. – teks ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Archilegis # 7  z 9 września 2013 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego z dnia 25 kwietnia 2012r. – teks ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 października 2013r.
 2. Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 7 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę – obowiązujące od dnia 4 września 2013r.

Archilegis # 6  z 1 sierpnia 2013 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2013 r.

Archilegis # 5 z 9 lipca 2013 r.

 1. Interpretacja prawna dotycząca usunięcia obowiązku opiniowania projektów budowlanych pod kątem wymagań BHP.
 2. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego.

Archilegis # 4  z 6 czerwca 2013 r.

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od lutego do marca, w lipcu, we wrześniu i od listopada do grudnia 2011 r. oraz od stycznia do marca i od maja do października 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
 2. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 maja 2013 r.

Archilegis # 3   z 4 czerwca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z dnia 7 października 1997r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 maja 2013 r.

Archilegis # 2  z 12 kwietnia 2013 r.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 12 kwietnia 2013 r.,

Archilegis # 1  z 8 kwietnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. – tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 lutego 2013 r.