Izba Architektów - strona główna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

KOMUNIKAT IARP O TERMINIE DODATKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
07.10.2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że w dniu 5 października 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2021 r. dla osób, które uzyskały wynik negatywny części pisemnej lub części ustnej egzaminu podczas sesji prze...

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
06.10.2020

W załączniku znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych do zaplanowanego na dzień 4 grudnia br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Komunikat KKK IARP ws. "Wytycznych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności arch...
27.07.2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP uzgodniła z Głównym Inspektorem Sanitarnym "Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzami...

UWAGA! KOMUNIKAT z dnia 18 czerwca 2020 KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP W SPRAWIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ
19.06.2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP informuje, że na jednej ze stron internetowych pojawiły się fałszywe informacje o możliwości odpłatnego dostępu do bazy pytań przygotowanych na egzamin na uprawnienia budowlane, który ma się odbyć we wrześniu 2020 r. Portal wskazał, że pytania te zostały przygotowane przez Izbę Archite...

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP
28.04.2020

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r., o godzinie 10.00 - część  pisemn...

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP
28.04.2020

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r., o godzinie 10.00 - część  pisemna egz...

Stanowisko KKK w zakresie 3-letniego terminu ważności egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
15.04.2020

Zgodnie z art. 14 ust 4 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. Po upływie tego terminu uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego wygasa. Jednocześnie zgodnie z art. 15 zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, terminy zawite, z nie zachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, w czasie epidemii nie rozpoczynają biegu, a te które bieg rozpoczęły zostają zawieszone. Biorąc pod uwagę, że wskazany przepis art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane zawiera termin, którego upływ niewątpliwie niesie negatywne skutki dla strony, należy uznać, że w chwili obecnej termin ten uległ zawieszeniu do czasu zakończenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym, uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego nie wygasa z powodu odwołania czerwcowej sesji egzaminacyjnej, w szczególności w sytuacji rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych, czyli wszczętych już postępowań o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje jednocześnie, że wynikające z art. 15zzs w/w ustawy przepisy, dotyczą również zawieszenia terminów administracyjnych. Tym samym, postępowania toczące się przed komisjami kwalifikacyjnymi, nie ulegają zawieszeniu, choć toczą się bez rygoru związanego z koniecznością zachowania terminów. Komisje  mogą w tym czasie kontynuować pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, rozpatrywać wnioski o przeprowadzenie egzaminu, analizować ich zawartość, wzywać stronę  do ich uzupełnienia, wydawać decyzje. Czynności dokonane w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  ogłoszonego z powodu CO- VID, są skuteczne. Wszystkie terminy uzupełnienia wniosków, terminy odwołania od decyzji, rozpoczynają lub kontynuują swój bieg po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W przypadku, gdy wnioskodawca pomimo, iż termin dla niego nie biegnie, uzupełni braki lub złoży odwołanie, czynność należy uznać za dokonaną.
W przypadku złożenia dokumentów drogą e - mailową, organ po zakończeniu stanu epidemii  lub zagrożenia epidemicznego powinien wezwać stronę do uzupełnienia ich w formie pisemnej.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
24.03.2020

 W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.
 2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
 3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
Terminy egzaminów w latach 2020-2022
23.07.2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, wyznacza terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

 1. 2020 r.:
  • sesja letnia 5 czerwca
  • sesja zimowa 4 grudnia
 2. 2021 r.:
  • sesja letnia 11 czerwca
  • sesja zimowa 3 grudnia
 3. 2022 r.:
  • sesja letnia 10 czerwca
  • sesja zimowa 2 grudnia
Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej
11.03.2019
Termin egzaminu i wysokość opłat w 2020 r.
27.11.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w...

Kontakt
19.07.2017

Sekretariat Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP

Anna Szerszeń-Tomalik
tel. (22) 827 85 14 wew. 12
mail: kkk@izbaarchitektow.pl

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ

Małgorzata Włodarczyk
Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifik...

Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
14.04.2016

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu pisemnego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i ze względu na szeroki zakres tematyczny obowiązującego prawa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (KKK IARP) zdecydowała o zami...

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
30.06.2015

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Zgodnie z § 2 pkt. 4 ust. 7 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej...

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
24.02.2015
Skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
11.02.2015
 • Małgorzata Włodarczyk - Przewodnicząca
 • Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji kwalifikacyjnej
 • Jolanta Zdziech-Naperty - Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
 • Paweł Czajka
 • Andrzej Duda
 • Zbigniew Kowalewski
 • Leszek Link
 • Stanisław Łapieński-Piechota
 • Jacek Nawrocki ...
Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
05.02.2015
<p> Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości <strong>800 zł </strong>należy uiścić na konto...</p>
Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015 r.
07.01.2015

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
02.12.2014

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przyjęty uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-16-III-2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej i zmieniony uchwałą nr O-47-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 listopada 2014 r.

1  2