Izba Architektów - strona główna

Aktualności » Inne

Ważne!!!
18.02.2011

Dotyczy jedynie architektów zainteresowanych ofertą IARP - PZU SA w zakresie obowiązkowego grupowego ubezpieczenia OC architektów.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W związku z końcową fazą wdrażania zupełnie nowej Umowy Generalnej dotyczącej ubezpieczeń architektów, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się z dokonywaniem opłat za składki ubezpieczeniowe OC na podane w ubiegłym roku numery kont bankowych oraz jakiekolwiek inne powstrzymanie się od takich opłat do czasu stosownego komunikatu. Przewidujemy, że zawieranie ubezpieczeń oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych w zupełnie nowej formule będzie dostępne już od 7 marca 2011 r., o czym zostaniecie poinformowani stosownymi komunikatami.

Architekci, którzy już dokonali opłat składek ubezpieczeniowych na stare konta, otrzymają certyfikaty ubezpieczeń OC już w nowej formule, a wpłacone składki zostaną przeksięgowane przez PZU SA na właściwe konto.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku architektów, którzy nie dysponują dostępem do komputerów, zawieranie umów ubezpieczeniowych zarówno obowiązkowych OC, jak i dobrowolnych, będzie możliwe w biurach izb okręgowych, o ile oczywiście architekci zechcą skorzystać z oferty porozumienia pomiędzy IARP, a PZU S.A.

Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że zawieranie umów ubezpieczeniowych OC architektów za pośrednictwem IARP nie ma charakteru obligatoryjnego i jest dobrowolną, świadomą decyzją każdego architekta. Należy jedynie pamiętać o obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, co wynika wprost z przepisów prawa.

Krajowa Rada IARP

Ankieta IARP nt. rynku usług projektowych
15.12.2010

Ankieta IARP nt. rynku usług projektowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku z przyjętym przez Krajową Radę IARP systemowym planem badania rynku usług projektowych w Polsce odnośnie wykonywania zawodu architekta prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety umieszczonej w naszym serwisie wewnętrznym.

Wynik ankiety IARP (uzgodnionej wcześniej w ramach odbytej konsultacji na poziomie okręgów Izby) będzie materiałem statystycznej informacji wewnętrznej, co do poziomu i formy aktualnej organizacji pracy w zawodzie architekta w Polsce.

Badania statystyczne w ww. zakresie i na podstawie proponowanej ankiety będą prowadzone na poziomie okręgów Izby Architektów oraz centralnie w zintegrowanej wewnątrz-izbowej informacji internetowej.

Krajowa Rada IARP jest przekonana, że ta niezwykle istotna inicjatywa pozwoli w przyszłości na bardziej świadome podejmowanie strategicznych decyzji w naszym samorządzie w zakresie ochrony zawodu i rynku pracy w aspekcie obowiązujących zapisów konstytucyjnych.

Wypełniając ankietę wspierasz siebie jako podmiot zbiorowości samorządowej.

Ankieta Rady Architektów Europy (ACE) dotycząca wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie
13.12.2010

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza architektów do wzięcia udziału w kolejnej, siódmej edycji ankiety prowadzonej przez Radę Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie.
Ankieta dostępna jest w trybie on-line w 17 językach, w tym również w języku polskim, na stronie: http://aceques.produweb.be.
Ankietę można wypełniać do końca bieżącego roku.

II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd IARP
08.12.2010

W dniach 27-28 listopada odbył się II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w pawilonie SARP przy ul. Foksal w Warszawie.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego, Prezesa SARP Jerzego Grochulskiego oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W pierwszym dniu obrad toczyła się burzliwa dyskusja nad budżetem w powiązaniu z programem działań Izby Architektów RP, zaplanowanym na rok 2011. W konstrukcji budżetu wyszczególnione zostały istotne obszary działalności, w tym m.in.:

 • legislacja,
 • szkolenia ustawiczne,
 • promocja systemu powszechnej edukacji architektonicznej,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna z wykorzystaniem wewnętrznego systemu informacji elektronicznej,
 • informacja wydawnicza,
 • międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych EFAP.

Skutkiem dyskusji, Krajowy Zjazd IARP zdecydował o całkowitej rezygnacji z indeksacyjnego systemu ustalania składki członkowskiej na rzecz „ręcznego” określania przez Zjazd wysokości miesięcznych opłat architektów. Uchwałą nr 4 II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w Warszawie w dniu 27 listopada 2010 r. ustalono, iż składka członkowska w roku 2011 wynosi:

 • pełna: 70 zł miesięcznie,
 • od osób zawieszonych: 7 zł miesięcznie.
Nowa wysokość składki członkowskiej w 2011 r.
02.12.2010

W związku z podjętą uchwałą nr 4 II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w Warszawie w dniu 27 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. (z późn. zm.) i ustalenia stałej wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów, Krajowa Rada Izby Architektów niniejszym informuje, że wysokość składki członkowskiej w 2011 r. będzie wynosić 70 zł miesięcznie.

Nowa kadencja Izby Architektów rozpoczęta
18.06.2010

W dniach 11-12 czerwca 2010 r. obradował II Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. W trakcie obrad dokonano wyboru nowych członków krajowych organów IARP.

Nowym prezesem Krajowej Rady Izby Architektów został kol. arch. Wojciech Gęsiak (Okręg Mazowiecki).

W skład Krajowej Rady Izby Architektów weszli:

 1. Sławomir Żak (Okręg Dolnośląski)
 2. Waldemar Jasiewicz (Okręg Podlaski)
 3. Tomasz Tomaszewski (Okręg Mazowiecki)
 4. Marek Mikos (Okręg Mazowiecki)
 5. Małgorzata Gruszka (Okręg Małopolski)
 6. Mirosław Hagemejer (Okręg Lubelski)
 7. Piotr Gadomski (Okręg Warmińsko-Mazurski)
 8. Adam Specht (Okręg Pomorski)

Podajemy pełne składy oraz objęte funkcje w ukonstytuowanych organach krajowych Izby Architektów RP na kadencję 2010-2014.

Publikujemy także krótki reportaż z kilkoma najciekawszymi wypowiedziami wygłoszonymi podczas zjazdu oraz galerię fotografii.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów była firma PZU SA.

Architekci uhonorowani ministerialnym odznaczeniem "Zasłużony dla Budownictwa"
23.06.2010

 1. Ewa Brach
 2. Barbara Brylak-Szymczak
 3. Wojciech Buliński
 4. Stefan Ciecholewski
 5. Ryszard Daczkowski
 6. Krzysztof Degórski
 7. Stanisław Dopierała
 8. Kazimierz Fere...
Galeria zdjęć z II SWKZIA
18.06.2010


Ponad 100 delegatów - architektów z całej Polski - przybyło na obrady II SWKZIA w pawilonie Pałacyku Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie


Na pierwszym planie goście honorowi zjazdu: prezes Izby Urbanis...

Ankieta Rady Architektów Europy (ACE) dotycząca wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie
14.06.2010

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza architektów do wzięcia udziału w kolejnej, szóstej edycji ankiety prowadzonej przez Radę Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie.
Ankieta dostępna jest w trybie on-line w 15 językach, w tym również w języku polskim, na stronie: http://aceques.produweb.be.
Ankietę można wypełniać do 27 czerwca 2010 r. (niedziela).

Wyniki ankiety Rady Architektów Europy (ACE) dotyczącej wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie
01.06.2010

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podziękować architektom za wzięcie udziału w piątej edycji ankiety przeprowadzonej w marcu przez Radę Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie. Wyniki ankiety przedstawione w formie prezentacji są dostępne na stronie ACE pod adresem: http://www.ace-cae.org/docs/aceinfo/overview/Fifth_Econ_Survey_Mar_10.pdf

Pismo KRIA do Ministra Infrastruktury ws podjęcia pilnych działań legislacyjnych ws uwierzytelniania dokumentów
19.03.2010

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 216, poz. 1676). Z uzasadnienia do projektu w/w ustawy, skutkiem nowelizacji winno być "wydatne umniejszenie uciążliwości polegającej na konieczności wyzbycia się przez strony postępowania, często na długi czas dokumentów oryginalnych albo poniesienia kosztów ich notarialnego uwierzytelniania bądź uzyskania ich urzędowych odpisów". Niestety, skutki tych uregulowań prawnych są w dużej mierze sprzeczne w stosunku do cytowanego uzasadnienia i zaczynają paraliżować postępowania administracyjne w budownictwie w całej Polsce.

Krajowa Rada Izby Architektów RP, postanowiła natychmiast w tej sprawie zareagować i zwróciła się do pana Ministra Cezarego Grabarczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu usunięcie błędu prawnego.

Ważne!
18.03.2010

W związku z przekazywaniem składek ubezpieczeniowych OC architektów na wskazane konta bankowe, uprzejmie prosimy w tytule wpłaty o:

 • jednoznaczną identyfikację, tzn. nr ewidencyjny w IARP, w formacie: XY-1234;
 • wyraźne rozbicie tytułu wpłaty, np.: składka OC architekta - 120 zł + składka za świadectwa energetyczne - 10 zł (w przypadku, jeżeli architekt wykupuje rozszerzone ubezpieczenie OC)
Ankieta Rady Architektów Europy (ACE) dotycząca wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie
15.03.2010

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza architektów do wzięcia udziału w kolejnej, piątej edycji ankiety prowadzonej przez Radę Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie.
Ankieta dostępna jest w trybie on-line w 15 językach, w tym również w języku polskim, na stronie: http://aceques.produweb.be.
Ankietę można wypełniać do 28 marca 2010 r. (niedziela).

PILNE!!! INFORMACJA W ZAKRESIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OC ARCHITEKTÓW
26.02.2010

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku składki ubezpieczenia OC architektów nie ulegają zmianie i wynoszą:

Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 14 kwietnia 2011 r. dla sumy gwarancyjnej stanowiącej równowartość 50.000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 120 PLN za każdego ubezpieczonego, a w przypadku emeryta lub rencisty wynosi 80 PLN za każdego ubezpieczonego.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku nastąpią niewielkie zmiany organizacyjne, stanowiące podwaliny dla kolejnych usprawnień obsługi architektów w zakresie ubezpieczenia grupowego OC architektów w kolejnych latach. Jedną z tych zmian jest wydzielenie niezależnych kont bankowych do obsługi ubezpieczenia grupowego architektów.

UPRZEJMIE PROSIMY O NIEWPŁACANIE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH NA KONTA GŁÓWNE IZB OKRĘGOWYCH!!!

Krajowa Rada uwidoczni numery kont dla poszczególnych izb okręgowych do dnia 5 marca 2010 r. W przypadku, jeżeli architekci dokonali już wpłat na dotychczasowe konta, to zostaną one przez biura OIA przeniesione na konta wskazane w kolejnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów, z dotychczasowego zakresu ubezpieczenia zmuszeni zostaliśmy do usunięcia z ochrony ubezpieczeniowej zdarzeń powstałych w wyniku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wspólnie z naszym ubezpieczycielem PZU S.A. ustaliliśmy, iż takie ubezpieczenie zostanie objęte opcjonalnym ubezpieczeniem ze stawką składki w wysokości 10 zł.

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Izby Architektów
08.01.2010

Uprzejmie informujemy, że wygenerowane zostały już pierwsze Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Izby Architektów, które zarejestrowani architekci w systemie wewnętrznym izby będą mogli wydrukować z poziomu dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej.

W roku 2010 w obiegu prawnym będą obowiązywały jeszcze 2 typy zaświadczeń:

 • zaświadczenie w dotychczasowej tradycyjnej formie (pieczątka + podpis);
 • zaświadczenie elektroniczne wg wzoru

Informujemy, że system komputerowy IARP, będzie automatycznie wysyłał informację o nowych zaświadczeniach jedynie architektom, którzy w trakcie pierwszej rejestracji podadzą adres e-mail.

Architekci nie korzystający z komputerów, zaświadczenia będą mogli otrzymać tak jak dotychczas w biurach okręgowych izb.

W związku z pojawiającymi się pytaniami typu: "zalogowałem się do systemu, ale nie wyświetla mi się informacja, że mam wystawione zaświadczenie", informujemy, że zaświadczenie elektroniczne zostanie wystawione dopiero po:

 1. autoryzacji dostępu do bazy danych przez Przewodniczącego lub Sekretarza właściwej okręgowej izby, a tym samym po uzyskaniu przez nich uprawnień do podpisu cyfrowego;
 2. zarejestrowaniu przez biuro okręgowej izby wpłaty składki i po cyfrowej akceptacji przez jedną z w/w osób.

Do czasu autoryzacji dostępu przez w/w osoby, biura OIA zobowiązane są do wystawiania zaświadczeń w dotychczasowej formie (pieczątka + podpis).

Prosimy kontaktować się z izbami okręgowymi w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień w sprawie zwłoki w przejściu na cyfrowa formę wystawiania zaświadczeń.

WYJAŚNIENIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI W SYSTEMIE WEWNĘTRZNYM IARP
05.01.2010

W związku z pojawiającymi wątpliwościami dotyczącymi weryfikacji osobistej, przy pierwszej rejestracji do strefy wewnętrznej serwisu, uprzejmie wyjaśniam:

Krajowa Rada rozpatrywała różne warianty pierwszego logowania w systemie.

Pierwszy, który nie został zaakceptowany ze względu na koszty w skali ogólnokrajowej, a polegający na tym, że dla każdego członka izby z osobna byłyby wygenerowane unikalne "nazwy użytkownika" oraz "hasło" dostępu (z możliwością późniejszej zmiany), a następnie zostałyby wysłane do każdego architekta oddzielnie, jak bankowe "PIN" kody, korespondencją poleconą za potwierdzeniem odbioru
oraz
drugi - przyjęty wariant, że architekt przy pierwszej rejestracji podaje unikalne (osobiste dane), które system porównuje z informacjami zawartymi w bazie danych izby okręgowej.

Przy pierwszym logowaniu nie podajecie Państwo tych informacji Administratorowi, ale wewnętrznej porównywarce, która sprawdza, czy to rzeczywiście to Wy się logujecie. Te rozwiązanie nie jest do końca oczywiście bezpieczne, stąd jest kolejne zabezpieczenie, polegające na tym, że po pierwszym logowaniu architekt zostaje poproszony przez system o sprawdzenie informacji o sobie, która została wpisana w izbie okręgowej. Jeśli dokonacie zmian danych lub ich uzupełnienia, to informacje te nie zostaną automatycznie wprowadzone, tylko będą przesłane do biura okręgowej izby, a uprawniony pracownik powinien skontaktować się z osobą dokonującą zmiany. Dopiero po wiarygodnym uzyskaniu potwierdzenia zmian danych aktualizacyjnych, pracownik biura dokona rzeczywistej zmiany w bazie danych osobowych.

Osoby obawiające się podania prywatnych danych osobowych w otwartej przestrzeni internetowej, uprzejmie informuję, że od 11.01.2010 logowanie oraz rejestracja weryfikacyjna będzie odbywała się drogą bezpiecznego szyfrowania.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Waldemar Jasiewicz, architekt
Sekretarz Krajowej Rady

Zmiany, zmiany, zmiany...
03.01.2010

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Nowy Rok 2010, Krajowa Rada otwiera zupełnie nową formułą w komunikacji z architektami, jednocześnie życząc Wam samych sukcesów i radosnych chwil.

Przywitała Was nowa szata graficzna serwisu internetowego. Jej zawartość treściowa jest jeszcze przeniesiona z dotychczasowej witryny. Wkrótce, systematycznie - praktycznie każdego dnia - przy niektórych "zakładkach" pojawiać się będą symbole kłódek, których naciśnięcie spowoduje skierowanie Was do strefy logowania i do wewnętrznej zawartości naszego serwisu, która będzie miała całkowicie inny charakter, aniżeli część serwisu publicznego.

Pragniemy, aby wewnętrzna strefa serwisu internetowego IARP umożliwiła architektom dostęp do interesujących usług - w ramach opłaconych składek - za które, każdy z osobna, musi płacić dość kosztowne abonamenty. Usługi te będą nieco okrojone w stosunku do pełnych wersji komercyjnych, jednak ich zawartość powinna zadowolić zdecydowaną większość naszego środowiska.

Dzisiaj udostępniamy Wam możliwość dostępu i zarejestrowania się w wewnętrznym serwisie naszej Izby. Po przejściu przez moduł weryfikacyjny zostaniecie poproszeni o sprawdzenie zapisanych przez biura Okręgowych Izb, Waszych danych osobowych, dokonania stosownych poprawek oraz uzupełnienia informacji, których podanie jest całkowicie dobrowolne. Będziemy jednak wdzięczni za uzupełnienie tych treści. Dzięki tym kilku dodatkowym informacjom będziemy mogli przygotowywać dla Was jak najszerszą ofertę usług oraz informacji.

Rejestracja i weryfikacja personalna w serwisie wewnętrznym jest jednorazowa. Prosimy nie niepokoić się, jeżeli napotkacie w trakcie weryfikacji na problemy. W takich przypadkach należy skontaktować się z Waszą Izbą i poprosić o przesłanie na adresy korespondencyjne wydruków Waszych danych osobowych lub dokonanie w obecności pracownika biura rejestracji wraz z weryfikacją na miejscu w siedzibie Izby.

W ciągu najbliższych 2 tygodni w większości Izb Okręgowych powinni autoryzować swoje kody dostępu do baz danych swoich członków Przewodniczący i Sekretarze Okręgowych Rad. Od tego momentu nie będziecie musieli specjalnie przychodzić do biura Waszej Izby po "Zaświadczenia" o przynależności do IARP. Po zalogowaniu się w serwisie wewnętrznym uzyskacie możliwość wydruku własnych zaświadczeń, podpisanych cyfrowo przez upoważnione osoby. Każde "Zaświadczenie" będzie oryginałem i nie będzie wymagało potwierdzania "za zgodność z oryginałem". Każde "Zaświadczenie" będzie zawierało unikalny kod weryfikacyjny, który będzie potwierdzeniem oryginalności "Zaświadczenia".

Uwaga: jeżeli odbierzecie swoje Zaświadczenia w dotychczasowej formie (pieczątka + podpis), zanim Wasi Przewodniczący i Sekretarze uzyskają dostęp do baz danych, dostęp do zaświadczeń elektronicznych będzie możliwy dopiero od kolejnego okresu składkowego.

Mamy nadzieję, że nowa formuła zostanie przyjęta przez Was Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy z zadowoleniem, a wszystkie "niespodzianki" techniczne na które natkniecie się w pierwszym okresie zostaną przez Was przyjęte ze zrozumieniem.

Waldemar Jasiewicz, architekt
Sekretarz Krajowej Rady

Sławomir Żak, architekt
Prezes Krajowej Rady

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2010 R.
17.12.2009

Realizując postanowienia uchwały nr 1 I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów na 2010 rok, podjętej w Warszawie w dniu 14 grudnia 2009 roku, Krajowa Rada Izby Architektów niniejszym informuje, że wysokość składki członkowskiej w 2010 r. będzie wynosić 70 zł miesięcznie.

Obwieszczenie
01.09.2009

Obwieszczenie Krajowej Rady IARP z dnia 27 sierpnia 2009 r.w sprawie sprostowania uchwały nr 1 VI Sprawozdawczego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie zmiany Statutu Izby Architektów RP

Wyrok Sądu Apelacyjnego ws odwołania od orzeczenia sądów dyscyplinarnych IARP
09.06.2009

Na wniosek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów, Krajowa Rada Izby Architektów zamieszcza Wyrok Sądu Apelacyjnego III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Waga orzeczenia może mieć istotny wpływ w odniesieniu do kwestii związanych z wykonywaniem projektów termomodernizacyjnych bez pozyskania zgody autorów projektów pierwotnych.

1  2  3  4  5  6  7  8