Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.06.2010 | Aktualizacja: 26.07.2010, 12:10:17

Nowa kadencja Izby Architektów rozpoczęta

W dniach 11-12 czerwca 2010 r. obradował II Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Na bardzo wysoką frekwencję wpłynęła niewątpliwie powaga zjazdu zamykającego upływającą i otwierającego nową kadencję życia samorządu na lata 2010-2014.

W pawilonie wystawowym SARP przylegającym do pałacyku Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie, zasiadło nie tylko 101 delegatów (spośród 113 uprawnionych), ale także wielu oficjalnych gości, wśród których znaleźli się m.in. Olgierd Dziekoński (wiceminister infrastruktury), Janusz Rymsza (sekretarz Izby Inżynierów Budownictwa), Jacek Sztechman (prezes Izby Urbanistów), Jerzy Grochulski (prezes SARP), Andrzej Michałowski (prezes Naczelnej Rady Adwokackiej) oraz przedstawiciele współpracujących z IARP samorządów zawodów zaufania publicznego.

Zjazd rozpoczęło powitanie wygłoszone przez ustępującego Prezesa KRIA i kurtuazyjne wypowiedzi gości.

W trakcie obrad dokonano wyboru nowych członków krajowych organów Izby Architektów.
Nowym prezesem Krajowej Rady Architektów został kol. arch. Wojciech Gęsiak (MA OIA).

W skład Krajowej Rady Izby Architektów weszli:

  1. Sławomir Żak (Okręg Dolnośląski)
  2. Waldemar Jasiewicz (Okręg Podlaski)
  3. Tomasz Tomaszewski (Okręg Mazowiecki)
  4. Marek Mikos (Okręg Mazowiecki)
  5. Małgorzata Gruszka (Okręg Małopolski)
  6. Mirosław Hagemejer (Okręg Lubelski)
  7. Piotr Gadomski (Okręg Warmińsko-Mazurski)
  8. Adam Specht (Okręg Pomorski)

Wiceminister infrastruktury o pozycji architektów
W swoim wystąpieniu wiceminister Dziekoński powiedział m.in.: "Polska jest krajem samorządów i ich wartością jest to, że tworzą one poczucie wspólnoty zawodowej, terytorialnej i obywatelskiej. Samorząd zawodowy architektów jest częścią struktury samorządnej Polski."

Olgierd Dziekoński podziękował ustępującej Radzie Krajowej za współpracę, której częścią były także słowa konstruktywnej krytyki, ponieważ "dawały one możliwość, by na tę krytykę odpowiedzieć w drodze dyskusji". Wyraził nadzieję, że taka formuła współpracy będzie kontynuowana.

Minister zaakcentował, że konieczna jest ochrona tytułu architekta i zadeklarował pomoc w przeprowadzeniu ustawowej zmiany w tej kwestii. Zapewnił także że został poinformowany o stanowisku KRIA w sprawie poświadczania dokumentów (przypomnijmy: ostatnia nowelizacja kpa bardzo utrudniła pracę architektom, ponieważ nie mogą oni, jak wcześniej, poświadczać prawdziwości dokumentów dołączanych do dokumentacji budowlanej i muszą o to prosić notariuszy). I zapowiedział w bardzo pilnym trybie dokonanie odpowiednich zmian w rozporządzeniu o treści i formie projektu budowlanego.

Akcenty honorowe
Uroczystym punktem zjazdu było wręczenie 22 architektom ministerialnych odznaczeń "Zasłużony dla budownictwa" oraz 44 honorowych Złotych Odznak Izby Architektów, które decyzją specjalnej kapituły otrzymały osoby najaktywniej zaangażowane w dotychczasowe prace samorządu architektów. Listę architektów uhonorowanych odznaczeniami podajemy tutaj - wszystkim składamy serdeczne gratulacje!

Sprawozdania z zakończonej kadencji
Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez ustępującego prezesa KRIA arch. Sławomira Żaka. Znalazły się w nim informacje o efektach pracy zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, a także podsumowanie wewnętrznej współpracy z przewodniczącymi OIA, współpracy zagranicznej, inicjatyw legislacyjnych i działalności wydawniczej. W swoim wystąpieniu ustępujący prezes mówił także o aktywności w polityce ubezpieczeniowej, debatach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz o zbudowaniu i wdrożeniu z początkiem 2010 roku nowego systemu informatycznego IARP wraz z wewnętrzną strefą serwisu internetowego.

Sprawozdanie KRIA w formie prezentacji graficznej w pliku PDF można pobrać tutaj.

Następnie sprawozdania przedstawili: Jacek Kwieciński (przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), Ryszard Gruda (zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz Maria Jankowska-Olbratowska (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako ostatni w tej części zjazdu głos zabrał Andrzej Kasprzak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych IARP.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady oraz wszystkich krajowych organów Izby, tym samym oficjalnie zamykając kadencję 2006-2010.

Wybory na stanowisko Prezesa Izby Architektów
Głównym punktem Zjazdu był wybór nowego Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP, który pokieruje pracami samorządu w kadencji 2010-2014. Startowało dwóch kandydatów: kol. arch. Sławomir Żak (Okręg Dolnośląski), który podczas upływającej kadencji pełnił przez skrócony, dwuletni okres funkcję Prezesa KRIA oraz kol. arch. Wojciech Gęsiak, który był w tej kadencji członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Z wyborczych wystąpień obu kandydatów wartych przytoczenia jest kilka gorących myśli (cytaty na podstawie notatek i nagrań).

Wojciech Gęsiak: "Wiemy co nas uwiera i jakie są niedostatki ustawy, która nas konstytuuje. (...) Znamy słabości i trudne uwarunkowania w jakich działa Izba Architektów. Jednak wydaje się, że nie do końca znamy nasze możliwości, nasze szanse i naszą siłę. Szanse te trzeba wykorzystywać, a siłę także czasem pokazać na zewnątrz. Siła ta wynika z jedności myślowej, ideowej, a nie tylko z wartości liczbowych. (...) Izba jest dla architektów, a nie architekci dla Izby. Choć takie uczucie jest czasami wyrażane przez naszych członków. I taka zmiana powinna nastąpić w świadomości wszystkich architektów, niezależnie od statusu wykonywanego zawodu."

Sławomir Żak: "Nie jesteśmy korporacją, ale samorządem zawodowym. (...) Wyręczamy pewne elementy struktury państwowej i zastępujemy je. Ta świadomość musi być w nas ciągle obecna. (...) Zbiorowe zarządzanie posiadaną wiedzą zawodową, upoważnia samorząd do stawiania tez ustawowych. (...) Jako architekci musimy mieć świadomość tego, że zmieniamy rzeczywistość. To jest nasza rola. Do tego jest potrzebna również świadomość społeczeństwa - dialog społeczny i edukacja. Ale tak naprawdę, abyśmy mogli o tym mówić - musimy wiedzieć, co rozumiemy przez misję naszego zawodu."

W wyniku głosowania przeprowadzonego po wystąpieniach i serii otwartych pytań adresowanych do obu kandydatów, nowym Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP został kol. arch. Wojciech Gęsiak. Pierwsze gratulacje nowy prezes przyjął od ustępującego kolegi. Delegaci gorącymi oklaskami nagrodzili zwycięzcę, a owacją na stojąco podziękowali kol. arch. Sławomirowi Żakowi za dwuletnie kierowanie samorządem.

Kontynuacja obrad zjazdu
W dalszej części pierwszego dnia II SWKZIA odbyły się wybory przewodniczących oraz członków wszystkich organów krajowych Izby Architektów RP. W drugim dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami zgłoszonymi do podjęcia przez zjazd.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów była firma PZU SA.

Oficjalne sprawozdanie oraz uchwały II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KRIA na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.