Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 17.11.2011 | Aktualizacja: 17.11.2011, 22:14:19

Informacja o zmianach Umowy Generalnej Grupowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Architektów członków Izby Architektów RP

Krajowa Rada Izby Architektów RP, informuje Koleżanki i Kolegów, iż w dniu 2 października 2011r. pomiędzy Izbą Architektów RP, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. zawarty został aneks do Umowy Generalnej Grupowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Architektów członków Izby Architektów RP.

Na mocy postanowień powyższego aneksu wprowadzony został szereg korzystnych dla architektów zapisów rozszerzających tak zarówno zakres ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, jak również wprowadzających nowe możliwości w zakresie ubezpieczeń dodatkowych.

A oto najistotniejsze zmiany:

  • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego o szkody związane z przygotowywaniem analiz urbanistyczno - architektonicznych, które wykonywane są wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy;
  • Możliwość objęcia ubezpieczeniem nadwyżkowym sporządzania analiz urbanistyczno-architektonicznych (w wariancie claims made, a zatem ubezpieczeniu odpowiedzialności z tytułu roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia);
  • Rozszerzenie okresu odpowiedzialności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia dodatkowego (w wariancie claims made) o 36 miesięcy od daty wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z powodu np. zakończenia przez architekta wykonywania zawodu. Dzięki temu postanowieniu architekci, którzy zaprzestali wykonywać zawód, będą objęci dodatkową ochroną ubezpieczeniową od roszczeń zgłoszonych przeciwko nim przez okres 3 lat od dnia zaprzestania wykonywania zawodu;
  • Wprowadzenie możliwości zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych: rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców do spraw BHP, rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych oraz osób wykonujących projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dokumentację i instrukcje p.poż, bhp i sanitarno-higieniczne, na preferencyjnych warunkach;
  • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia pracowni architektonicznych lub projektowych o szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców. W tym przypadku istotnym jest jednak zawarcie z podwykonawcą umowy w formie pisemnej będącej przesłanką skutecznego dochodzenia odszkodowania, o czym przypominamy.
  • Wprowadzenie klauzul preferencyjnego ubezpieczenia prac geodezyjnych i kartograficznych, geologicznych oraz szkód wynikających ze zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów, tak zarówno w zakresie ubezpieczenia act commited jak również claims made.

Załączniki: