Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 30.11.2015 | Aktualizacja: 18.12.2016, 21:44:01

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2017 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
 • sesja letnia – 9 czerwca 2017 r. o godz. 10:00
 • sesja zimowa – 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 9 marca 2017 r., natomiast w sesji zimowej na dzień 15 września 2017 r..

Od 25 marca 2016 r.  opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w artykułach poniżej wynoszą odpowiednio:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 850 złotych (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 850 złotych (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 500 złotych (pięćset złotych 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1250 złotych (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1250 złotych (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 złotych (siedemset złotych 00/100). 

(Zgodnie z Uchwałą nr O-36-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)
Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby architektów RP. W tytule na dokumencie wpłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej należy wpisać „postępowanie kwalifikacyjne – 1 rata opłaty”.