Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 26.01.2015 | Aktualizacja: 26.01.2015, 07:38:20

Poprawa warunków ubezpieczenia - dyskusja w Zespole ds. Ubezpieczeń OC

8 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 Zespół ds. Ubezpieczeń OC (grupa robocza) spotkał się z przedstawicielami Ubezpieczyciela. Na spotkaniu dyskutowano o rozszerzeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz o nowych możliwościach ubezpieczenia dodatkowego. Przypominamy jakie zasady podstawowego Ubezpieczenia OC Architektów zawiera obecnie Umowa Generalna z PZU. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje wszystkie roszczenia poszkodowanego lub ubezpieczonego wyrządzone poszkodowanemu w następstwie zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w tym szkodę w wyniku rażącego niedbalstwa. Dodatkiem do tego ubezpieczenia jest asysta prawna obowiązująca od kwietnia 2013 roku, polegająca na tym, że w okresie od momentu zdarzenia do momentu zgłoszenia szkody architekt ma prawo uzyskać pomoc prawną. Asysta prawna jest objęta składką, więc nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów, aby z  niej korzystać. Architektowi przysługuje też pomoc prawna uniwersalna. Wybrano kilka głównych dziedzin, w których za pomocą kontaktu telefonicznego bądź mailowego taka pomoc zostanie udzielona. Są to: prawo budowlane, planowanie przestrzenne, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo samorządu zawodowego architektów. Okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy, rozpoczyna się od 15 kwietnia i trwa do 14 kwietnia następnego roku.

Podczas spotkania poruszono również takie zagadnienia jak: możliwości powiązania ubezpieczenia ze standardami i honorariami, ewentualne podwyższenie poziomu ubezpieczenia OC, sens stworzenia funduszu reasekuracji wzajemnej oraz ubezpieczenia zdrowotne (osobiste, dla pracowni, dla rodzin) i emerytalne. Na prośbę architektów przedstawione zostaną statystyki odmów udzielenia ubezpieczenia oraz zestawienie tendencji rodzaju zgłaszanych roszczeń. Najdłużej dyskutowano nad wytycznymi do poprawy warunków ubezpieczenia w odniesieniu do warunków wykonywania zawodu. Marek Tarko z Małopolskiej O. Izby Architektów: „Architekt musi zarejestrować działalność gospodarczą, żeby moc podjąć zlecenie. Odpowiada on przed inwestorem za całe przedsięwzięcie, a objęty jest ochroną tylko co do pewnego zakresu działań. Należy uwzględnić w umowie prawa do regresu przy pojawieniu się szkody, żeby móc ściągnąć odszkodowanie z ubezpieczenia tej osoby, która tę szkodę wyrządziła.” Sławomir Żak z Krajowej Rady Izby Architektów RP: „Dlaczego to ubezpieczenie nazwane jest OC pracowni architektonicznej, a nie OC działalności gospodarczej? Czy to nie sugeruje, że PZU jest w stanie ubezpieczyć pracownie architektoniczne tylko wtedy, kiedy prowadzącym jest architekt?” Wnioski z długiego, trwającego blisko 5 godzin, spotkania są jednoznaczne - konieczna jest aktualizacja zakresu polisy obowiązkowej OC i ponowna weryfikacja Umowy Generalnej (temat priorytetowy). PZU przygotuje dodatkowo ofertę z nowymi ubezpieczeniami (np. oferta ochrony zdrowia i oferty ubezpieczenia pracowni architektonicznej) do 15 lutego 2015 r. Poruszona w piśmie Małopolskiej O. IARP  wątpliwość co do tego, czy aktualna Umowa Generalna uwzględnia ochronę członków IARP w związku z wejściem w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, zostanie przez Ubezpieczyciela wyjaśniona po rozpoznaniu. W myśl obecnie obowiązującego prawa architekci posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej mogą realizować powyższy zakres uprawnień będąc członkami Okręgowej Izby Architektów, a nie jak do tej pory - członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Następne spotkanie zaplanowane zostało na połowę lutego 2015 r.

W spotkaniu wzięli udział:
Piotr Gadomski, Sławomir Żak i Krzysztof Ozimek z ramienia Krajowej Rady Izby Architektów RP, przedstawiciele izb okręgowych - Magdalena Pękala (Lubelska OIARP), Jan Kempa (Mazowiecka OIARP), Tomasz Samborski (Zachodniopomorska OIARP), Marek Tarko (Małopolska OIARP) a ze strony Ubezpieczyciela - Jerzy Wieczorek (PZU) oraz Robert Popielarz i Mirosław Bubnowski z iExpert. Podczas spotkania obecna była mec. Marta Strzelak z biura prawnego Krajowej Rady Izby Architektów RP.