Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 03.01.2012 | Aktualizacja: 26.01.2018, 10:42:03

Opłaty

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [Dz. U. z 2016 r., poz. 65], przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanej dalej „decyzją w sprawie uznania kwalifikacji”, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1747].

W związku z powyższym opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 735,00 zł