Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.12.2010 | Aktualizacja: 09.12.2010, 13:04:25

II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd IARP

W dniach 27-28 listopada odbył się II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w pawilonie SARP przy ul. Foksal w Warszawie.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego, Prezesa SARP Jerzego Grochulskiego oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W pierwszym dniu obrad toczyła się burzliwa dyskusja nad budżetem w powiązaniu z programem działań Izby Architektów RP, zaplanowanym na rok 2011. W konstrukcji budżetu wyszczególnione zostały istotne obszary działalności, w tym m.in.:

 • legislacja,
 • szkolenia ustawiczne,
 • promocja systemu powszechnej edukacji architektonicznej,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna z wykorzystaniem wewnętrznego systemu informacji elektronicznej,
 • informacja wydawnicza,
 • międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych EFAP.

Skutkiem dyskusji, Krajowy Zjazd IARP zdecydował o całkowitej rezygnacji z indeksacyjnego systemu ustalania składki członkowskiej na rzecz „ręcznego” określania przez Zjazd wysokości miesięcznych opłat architektów. Uchwałą nr 4 II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w Warszawie w dniu 27 listopada 2010 r. ustalono, iż składka członkowska w roku 2011 wynosi:

 • pełna: 70 zł miesięcznie,
 • od osób zawieszonych: 7 zł miesięcznie.

Warto jednocześnie przypomnieć, że od czerwca 2008 r. obowiązuje uchwała ws. zniesienia opłat za przywrócenie w prawach członka dla kobiet po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. A także poinformować, że - na podstawie komunikatu Skarbnika KRIA z dnia 1 grudnia 2010 r. o innych niż składka członkowska opłatach obowiązujących w 2011 r. - od 1 stycznia 2011 roku wysokość przedmiotowych opłat wynosić będzie:

 • opłata za wpis na listę członków Izby 310 zł,
 • opłata za ponowny wpis na listę 780 zł,
 • opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) 310 zł.

Pierwszego dnia zjazdu odbyło się ponad dwugodzinne szkolenie na temat odpowiedzialności cywilnej w obowiązkowych ubezpieczeniach architektów. Szkolenie zostało sfinansowane przez PZU SA w ramach współpracy z IARP.

Na wniosek Prezesa Krajowej Rady Kol. Wojciecha Gęsiaka, Krajowy Zjazd rozszerzył skład osobowy Krajowej Rady o 2 osoby, które na ostatnim, czerwcowym zjeździe, otrzymały w kolejności największą liczbę głosów. Nowymi członkami KR IARP zostali: Kol. Izabela Klimaszewska (WP OIARP) oraz Kol. Mariusz Szabłowski (MA OIARP).

W drugim dniu obrad Kol. Piotr Gadomski, przewodniczący Komisji Legislacyjnej oraz Kol. Bożena Nieroda, członek Komisji Legislacyjnej przedstawili plany działań legislacyjnych Izby Architektów RP oraz autorskie stanowiska, co do poglądów na temat strategii legislacyjnej izby. Warto również odnotować bardzo interesującą prezentację Kol. Pawła Kobylańskiego (WP OIARP) przedstawiającą stan przygotowań do konferencji EFAP 2011 (Europejskie Forum Polityk Architektonicznych) pod roboczym tytułem „Przestrzeń publiczna - wolność i dobro wspólne”, która odbędzie się we wrześniu przyszłego roku w Gdańsku.


Uchwały II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr 1 w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP,

Uchwała nr 2 w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP wprowadzonego uchwałą nr 7 I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami,

Uchwała nr 3 w sprawie rozszerzenia składu liczbowego Krajowej Rady Izby Architektów RP - organu Krajowej Izby Architektów RP ustalonego uchwałą nr 9 II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętą w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.,

Uchwała nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym Izby Architektów RP z dnia 24 listopada 2002 r. (z późn. zm.), i ustalenia stałej wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów,

Uchwała nr 5 w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2011,

Uchwała nr 6 w sprawie przesunięcia głosowania nad uchwałą przyjmującą strategię legislacyjną Izby Architektów RP,

Uchwała nr 7 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Izby Architektów RP do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o zmianę treści przepisu § 1 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.